Jarosław Wiśniewski

JAROSŁAW WIŚNIEWSKI

Przedsiębiorca, Ekspert UE, Trener Biznesu

KURSY I SZKOLENIA

2014 r Zaawansowane techniki sprzedaży.
2014 r Radzenie sobie z trudnym klientem.
2013 r Warsztat pracy trenera w ramach procesu grupowego – Faza IV współzależności i współpracy.
2013 r Warsztat pracy trenera w ramach procesu grupowego – Faza III walki o władzę, kryzysu grupowego.
2013 r Warsztat pracy trenera w ramach procesu grupowego – Faza II przeciwzależności, rywalizacji i zróżnicowania.
2013 r Warsztat pracy trenera w ramach procesu grupowego – Faza I zależności i orientacji (Bezpieczeństwa).
2013 r Szkolenie-„Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych”.
 2012 r Wystąpienia publiczne.
 2011 r  Pomoc publiczna w ramach PRO WM – specyfikacja oceny projektów.
 2011 r Działanie 1.5 Analiza interpretacji kryteriów karty oceny merytorycznej – wypracowanie jednoznacznego podejścia do weryfikacji informacji/danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.
 2011 r  Ocena finansowa i ekonomiczna projektów złożonych w ramach PRO WM.
 2011 r Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2012.
 2011 r Działanie 2.3 – Analiza interpretacji kryteriów  karty oceny merytorycznej – wypracowanie jednoznacznego  podejścia do weryfikacji informacji/danych zawartych we  wniosku o dofinansowanie projektu.
 2011 r  Oczekiwania pracodawców od absolwentów  szkół ekonomicznych.
2011 r Analiza interpretacji kryteriów karty oceny  merytorycznej wypracowanie jednoznacznego podejścia do weryfikacji informacji/danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu – warsztaty z działania 1.4.
 2011 r Pomoc publiczna, zamówienia publiczne.
 2010 r Analiza interpretacji kryteriów karty oceny merytorycznej – wypracowanie jednoznacznego podejścia do weryfikacji informacji/danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu – warsztaty z działania 1.7.
 2010 r  Nowe obowiązki biur rachunkowych,  czyli jak   przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2010 r  Akademia Głównego Księgowego – kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych.
 2010 r Szkolenie dla franczyzodawców – Franczyza szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw.
 2010 r Analiza interpretacji kryteriów karty oceny merytorycznej – wypracowanie jednoznacznego podejścia do weryfikacji informacji/danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu – warsztaty z działania 1.1.
 2010 r Analiza interpretacji kryteriów karty oceny merytorycznej – wypracowanie jednoznacznego podejścia do weryfikacji informacji/danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu – warsztaty z działania 1.5.
 2010 r   Masz Głos – Masz Wybór
 2010 r   Pomoc publiczna i pomoc de minimis w kontekście RPO WM.
 2010 r  RPO WM 6.2. oraz Studium Wykonalności.
  2010 r  Nieprawidłowości występujące w projektach w ramach RPO.
  2010 r   Seminarium poświęcone społeczności socjalnej.
 2009 r  Studium wykonalności dla projektów współfinansowanych  w ramach RPO WM 2007-2013.
  2009 r  Szkolenie dla Ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektu działania 1.8 RPO WM 2007-2013.
 2009 r Kurs dla Kandydatów na Społecznych Opiekunów Zabytków – organizowany we współpracy merytorycznej z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu  m. st. Warszawy.
 2009 r Biznes plan w projektach podlegających współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
2009 r  Analiza kwalifikowalności wydatków w ramach RPO- działanie 1.5- warsztaty.
 2009 r  Analiza interpretacji kryteriów karty oceny merytorycznej.
 2009 r Analiza interpretacji kryteriów karty oceny  merytorycznej – wypracowanie jednoznacznego podejścia do weryfikacji informacji/danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu – warsztaty z działania 1.8 RPO WM.
 2009 r  Analiza kwalifikowalności wydatków w ramach RPO – warsztaty.
 2009 r  Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł unijnych” – organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 2009 r  Analiza biznes planu i studiów wykonalności w projektach realizowanych w ramach RPO – warsztaty.
 2009 r  Szkolenie dla Asesorów – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Studium Wykonalności.
 2009 r   Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji pozarządowej – organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 2009 r  Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP.
2009 r  Akademia Asesora II.
 2008 r  Szybkie czytanie (zakres podstawowy).
 2008 r FUNDUSZE STRUKTURALNE – nowe możliwości  pozyskania dotacji na rozwój firmy w latach 2007-2013 – organizowane przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.
 2007 r  Kurs jęz. angielskiego Upper – Intermidiate (English Studio), Londyn.
 2007 r   Uniwersytet Warszawski: Zarządzanie Projektami Współfinansowanymi ze Środków UE.
 2001 r  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, magister Rachunkowości i Finansów.
 1997 r  Uzyskanie Licencji Ministra Finansów nr 5720/97 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.